hétfő, július 22, 2019
Civil Hírügynökség

Szerződés

Szolgáltatási keretszerződés

amely létrejött egyrészről
Név: (a továbbiakban Megrendelő)
Székhely:
Adószám:
Képviseli:

másrészről
Név: Civil Support Nonprofit Kft (a továbbiakban Szolgáltató)
Székhely:
Adószám:
Képviseli: Lévai Gábor, ügyvezető igazgató
együttesen a Felek között a mai napon az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya
Szolgáltató különféle hírügynökségi szolgáltatásokat nyújt civil szervezeteknek, amelynek leírását a szerződés elidegeníthetetlen részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza.
Ezek közül Megrendelő a szerződés elidegeníthetetlen részét képező 2. sz. mellékletben feltüntetetteket megrendeli, Szolgáltató pedig vállalja azok teljesítését.

2. Díjazás
Az egyes szolgáltatások előfizetési illetve egyszeri díjait a hivatkozott melléklet tartalmazza.

3. Fizetési feltételek
Az előfizetési díjak havonta fizetendők, és a tárgyhó 1. napján esedékesek, az egyedi szolgáltatások díjai annak teljesítését illetve, a teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírásátkövetően esedékesek. A díjakról Szolgáltató számlát állít ki, amelyet a Megrendelő tartozik 15 naptári napon belül bankátutalással kiegyenlíteni.

4. A szerződés időtartama
A szerződés ……………..-én lép hatályba, azt a Felek határozatlan időre kötik.

5. A szerződés felmondása
A szerződést bármelyik fél felmondhatja akkor, ha annak fenntartásához már nem fűződik érdeke. A felmondási időt illetően a Felek 3 hónapot állapítanak meg. A szerződés azonnali hatállyal csak súlyos szerződésszegés esetén mondható fel. Ilyen ok a Szolgáltató részéről a szolgáltatás megtagadása, vagy bizonyítható szándékos mulasztás, a Megrendelő érdekeinek jelentős veszélyeztetése. A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek számít a díj fizetésére megszabott határidő ismétlődő 15 napot meghaladó túllépése, a szolgáltatás Szolgáltató által történő ellátásának akadályozása, vagy lehetetlenné tétele. Amennyiben a szerződés azonnali hatályú felmondására a Megrendelőnek felróható okból kerül sor, Szolgáltatót 3 hónapra járó végkielégítés illeti meg. Ennek összege megegyezik az előző hónap díjazásával. Ha a szerződés azonnali hatályú felmondására a Szolgáltató hibájából kerül sor, Szolgáltató semminemű további díjazásra nem tarthat igényt, és köteles megtéríteni a Megrendelő valamennyi igazolt kárát, amely a szerződés meghiúsulásából jelentkezik.

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Ptk. előírásai az irányadók. A Felek kijelentik, hogy a jogvitákat minden esetben igyekeznek tárgyalásos úton rendezni, ha ez mégsem vezet eredményre, a viták eldöntésére Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét jelölik ki.

7. Jelen szerződést a Felek megismerték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerű aláírásukkal ellátták.

Budapest, 2014.  ……hó …..napján

MegrendelőSzolgáltató

A ………………………… és a …………………. között létrejött szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete

Előfizetői csomagjaink:
Alapcsomag – 5.000.-Ft/hó (havi 1 hír gondozása)
Startcsomag – 15.000.-Ft/hó (havi 4 hír gondozása)
Prémium csomag – 25.000.-Ft/hó (havi 8 hír gondozása)

ide kerül az új szöveg!!!!!!!! szolgáltatáscsomagok doc

Eseti megrendelésekkel igénybe vehető szolgáltatások és áraik:

  • Kampányok tervezése és bonyolítása – tervkészítés 150.000.-Ft+áfa, bonyolítás a kampány keret összegének 15%-a
  • Eseménytervezés és kommunikáció – eseménytervezés 30.000.-Ft+áfa, hozzákapcsolódó kommunikáció 50.000.-Ft+áfa
  • Média események ( sajtótájékoztató, sajtóreggeli stb.) tervezése és bonyolítása – esemény tervezés 30.000.-Ft+áfa,bonyolítás 50.000.-Ft+ áfa+ rezsi költség
  • Pályázati kommunikációs terv készítése – 30-50.000.-Ft+áfa
  • Kommunikációs stratégia készítése – 50-200.000.-Ft+áfa , szervezet nagyságától függően
  • Kiadványtervezés – egyedi árképzés
  • Hírlevél gondozás és archiválás – egyedi árképzés
  • Filmek, PR riportok,spotok gyártása, sugárzása – egyedi árképzés
  • Rádiós műsorok,PR riportok, spotok gyártása, sugárzása – egyedi árképzés

A ………………………… és a …………………. között létrejött szolgáltatási szerződés 2. számú melléklete
A megrendelő által igénybe vett szolgáltatások