szerda, június 19, 2019
Civil Hírügynökség

Kéz a kézben program – pályázat

palyazat-170201

A Jabil Circuit Magyarország (Jabil) pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára – a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével – az alábbi feltételekkel:

A pályázati felhívás célja:

A Jabil székhelyének (3580 Tiszaújváros, Huszár Andor út 1.) 50 km-es vonzáskörzetében (GPS útvonaltervező alapú meghatározás) megvalósítandó, a Jabil munkatársait, mint önkénteseket bevonó programok támogatása a következő témakörökben:

a hátrányos helyzetű gyerekek/fiatalok életfeltételeit javító nevelési és oktatási
programok,
egészséges életmódra nevelést népszerűsítő programok.

Kik pályázhatnak:

A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van és megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.

Jogi forma szerint pályázók lehetnek:
1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat)
2. a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide
nem értve a közalapítványokat)
3. a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), melyek profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel.

Egy szervezet több pályázatot is benyújthat.

A pályázat benyújtásának menete:

Pályázatot 2019. január 31-ig (12:00) a https://www.jabil.com/forms/kezakezben.html weboldalon található adatlapot kitöltve és a tis_jabil_info@jabil.com címre beküldve lehet benyújtani.
A pályázati adatlaphoz kérjük, csatolják az alábbi dokumentumot:

a szervezet utolsó elfogadott éves jelentése, mérlege és eredménykimutatása.

Ha a pályázat ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érinti, kérjük, csatolják az alábbi
dokumentumokat is:

az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja,
egyéb jogviszony esetén – a helyiség használatát engedélyező határozatlan idejű, vagy legalább a pályázati program végét követő három éven túl lejáró bérleti szerződés másolata,
az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása,
3 db, a projekt megkezdése előtti állapotot tükröző fénykép,
látványterv.

Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, és válaszaikban fogalmazzanak tömören és egyértelműen. Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését.

Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a Jabil munkatársait, vegyék igénybe az e-mailes és telefonos konzultáció lehetőségét. (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a Jabil munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)

A konzultációs lehetőség elérhetősége:

Stark Zsuzsanna (e-mail cím: zsuzsanna_stark@jabil.com; Tel: +3649/548-972)
Budai Anikó (e-mail cím: aniko_budai@jabil.com Tel: +3649/548-811)
A projektek által elnyerhető támogatás:

A rendelkezésre álló keret: 2 100 000 Ft.

Az elnyerhető összeg pályázatonként legfeljebb: 700 000 Ft. A Jabil összesen 3 pályázatot támogat.
A pályázati projekt futamideje: 2019. május 1. és 2020. április 30.
Elszámolható költségek:

Minden a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél merülnek fel, az alábbiak szerint:

szükségesek a projekt végrehajtásához;
szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik)1;
azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósítója számviteli nyilvántartásában elszámolt költségek;
észszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal vannak alátámasztva.
A fentiek szerint különösen az alábbi költségek támogathatóak:

Anyagok és eszközök költsége – a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
Utazási, szállítási költség – az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
Szolgáltatások díja – nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak, futárszolgálat díja stb..)
Szakértői díjak – harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
Személyi költségek (bér és járulék) – a projektben résztvevő alkalmazottak munkájának ellentételezése.
Az értékelés folyamata:

1) A pályázatok formai és jogi-adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a Jabil munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.
1 Azon költségek, melyek a projekt futamidejének utolsó hónapjában kerültek kiszámlázásra elszámolhatók abban az esetben, ha a kifizetés a projekt záró dátumát követő 30 napon belül megtörténik.
Az előszűrés során a Jabil munkatársai az alábbi szempontokat vizsgálják:
a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
a pályázó szervezet jogi formája megfelel a feltételeknek;
a pályázatban tervezett tevékenység a Jabil székhelyének 50 km-es körzetében valósul- e meg;
a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad;
a pályázó kitöltötte a pályázati adatlap valamennyi kötelező rubrikáját;
a pályázó benyújtotta-e a megfelelő mellékleteket.

Szükség esetén a Jabil munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – elutasításra kerül.

A pályázó szervezet illetve a projekt a fent részletezett formai és jogi/adminisztratív szempontok szerinti meg nem felelése következtében kizárásra kerül, amiről a Jabil munkatársai a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül értesítik a pályázót.

A pályázat jogi-adminisztratív szűrésen való megfelelés után az értékelés az alábbiak szerint
folytatódik.

2) Az pályázat a formai előszűrés után a Magyar Adományozói Fórum részéről kettő független értékelő önállóan pontozza, és szövegesen is értékeli az alábbi szempontok mentén, 0-3 pontig terjedő skálán:

1. A tervezett tevékenység és a pályázati felhívás célkitűzéseinek összhangja.
2. Az elért célcsoport nagysága.
3. A Jabil munkatársainak részvétele (annak bemutatása, hogy a pályázó hogyan fogja
bevonni a Jabil munkatársait a projekt megvalósításába).
4. A pályázó szervezet eddigi tevékenysége és tapasztalatai alapján képes lesz-e a tervezett projekt megfelelő minőségű lebonyolítására.
5. Várható-e az eredmények, hatások fennmaradása és további hasznosulása a projekt vége után.
6. A tervezett költségvetés reális és a tevékenységekkel alátámasztott-e.

Az értékelők javaslatot tesznek a Jabil részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára (10 pályázatból álló rövidlista). Az értékelés 2019. február
22-ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan. A kérdéseket Magyar Adományozói Fórum munkatársa küldi ki e-mailen a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is – ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni.

3) Az értékelők által adott pontszámok alapján kialakult, 10 pályázóból álló rövidlistáról a Jabil
vezetőiből álló bizottság választja ki az 5 legjobbnak ítélt pályázatot.

4) A kiválasztott 5 pályázóra a Jabil munkatársai szavaznak 2019. március 11. – március 22.
között. A Jabil a 3, legtöbb szavazatot gyűjtő pályázat megvalósítását támogatja.

5) A nyertesek kihirdetésére 2019. március 27-én kerül sor.

A szerződéskötés menete:

A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor. A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a szervezet létesítő okirata (alapszabály vagy alapító okirat);
a szervezet képviselője által aláírt, lepecsételt, a Civil szervezetek névjegyzékéből letölthető bírósági kivonat;
az elnökség/kuratóriumi tagok névsora;
a szervezet bankszámláját vezető bank bankszámla igazolása.

A nyertes közhasznú szervezetek a kapott adományról adózási célra igazolást kötelesek kiállítani a Jabil részére a szerződésben részletezendők szerint.

A kifizetések ütemezése:

A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2019. április 30-ig kerül sor, amennyiben a támogatási szerződést 2019. április 12-ig a felek alá írják.

Beszámoló készítése:

A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a Jabil
részére.

A beszámolók tartalmi és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket itt is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések, rendezvények jelenléti ívei stb.). A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő a költségvetésnek megfelelő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A Jabil munkatársai a beszámolókat a beküldés után 30 munkanapon belül ellenőrzik, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehetnek fel, és további dokumentumokat kérhetnek be (beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait). A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre (szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható). A támogatott projekt meghiúsulása esetén a támogatási összeget a pályázónak vissza kell fizetnie a teljesülési határidő letelte után 30 napon belül a Jabil részére.
Mellékletek:

1-es számú melléklet – Jabil Circuit Magyarország Kft. adatkezelési tájékoztató

2-es számú melléklet – Magyar Adományozói Fórum know-how védelmi klauzula
1-es számú melléklet

Jabil Circuit Magyarország Kft. adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése: Jabil Circuit Magyarország Kft. Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-010773
Adatkezelő adószáma: 12658387-2-05

Adatkezelő székhelye: 3580 Tiszaújváros, Huszár Andor út 1. Adatkezelő e-elérhetősége: zsuzsanna_stark@jabil.com, +3649548972
Adatkezelő képviselője: Stark Zsuzsanna

A Jabil Circuit Magyarország Kft. a pályázók vonatkozásában az alábbi személyes adatokat az alábbi meghatározott célból kezeli:

adatkezelés célja: a pályázatban való részvétel és annak során történő kapcsolattartás

kezelt adatok köre: kapcsolattartó adatai: szervezet felelős vezetőjének, végrehajtásért felelős, projekt célcsoportban lévő személyek neve, telefonszáma, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: a beszállító vagy alvállalkozó és a Jabil Circuit Magyarország Kft. között létrejött szerződésből adódóan a szerződési kötelezettségek teljesítése. [GDPR 6. cikk 1. a) és b)]

adattárolás határideje: pályázat lezárását, valamint a szerződés megszűnését követő 8 év adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az érintettek jogosultak:

– személyes adataihoz hozzáférést kérni

– személyes adatai helyesbítését kérni

– személyes adatai törlését kérni

– személyes adatai kezelésének korlátozását kérni

– személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni, valamint

– tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.
Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult ara, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés van folyamatban jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

A hozzáférési jog többek között az alábbi információkra terjed ki:

– adatkezelés célja

– kezelt adatok köre

– adatkezelés jogalapja

– adattárolás határideje

– adatkezelés módja

– adattovábbítások címzettjei

– adatfeldolgozók köre

Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól.

Helyesbítéshez való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.

Törléshez való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek és az Adatkezelő köteles arra, hogy az ilyen adatokat törölje.

A személyes adatot törölni kell, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

– ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetőek.

Adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos esetekben érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa

Az érintett továbbá jogosult lehet arra is hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását

Tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen és ilyen esetben előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

– törvényben meghatározott egyéb esetben.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak, helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.
2-es számú melléklet

Magyar Adományozói Fórum know-how védelmi klauzula

A jelen pályázati szakmai anyaggal (a továbbiakban „szakmai anyag”) kapcsolatban a Magyar Adományozói Fórum (a továbbiakban „MAF”) kijelenti, hogy az abban feltüntetett bármely dokumentum, információ, adat, tény, tájékoztatás, illetve az ezekből készült bármilyen szöveges-, képi-, vagy egyéb összeállítás, szakmai anyag, dokumentáció a tevékenységéhez kapcsolódó üzleti titoknak minősül, amely titokban tartásához fokozott érdeke fűződik.

A MAF kijelenti, továbbá, hogy a jogilag védett ismeretének (know-how) minősül az üzleti titkának felhasználásával kialakított, a jelen szakmai anyaggal összefüggésben megismerhető valamennyi szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása, összessége, vagy azok egyes részletei. (az itt meghatározott üzleti titok és jogilag védett ismeret (know- how) a továbbiakban együttesen „üzleti titok”)

A jelen szakmai anyag megismerője köteles arra, hogy szakmai anyagban meghatározott üzleti titkot, valamint MAF-ra, illetve a tevékenységére, munkatársaira, üzleti partnereire, szakmai anyagaira, szakmai összeállításaira vonatkozó valamennyi információt, üzleti titkot szigorúan titkosan kezeljen, azokat megőrizze, illetve ezen túlmenően nem közöl illetéktelen személyekkel, illetve a szakmai anyag keretein túl sem részben sem egészben nem szerez meg, nem hasznosít, nem fed fel, nem használ fel olyan üzleti titkot, amely jelen szakmai anyaggal összefüggésben jutott tudomására. A jelen szakmai anyag megismerőjének titoktartási kötelezettsége kiterjed a MAF szervezeti felépítésére, munkaszervezésére, illetve valamennyi a MAF működésével kapcsolatos információra, tényre, adatra, körülményre.

A jelen szakmai anyagban meghatározott üzleti titkot képező információkat a szakmai anyag megismerője időbeli- és területi korlátozás nélkül köteles szigorúan titokban tartani és nem jogosult harmadik személynek tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, használni, közölni, vagy bármely módon a MAF érdekei ellen felhasználni.

A szakmai anyag megismerője tudomásul veszi, hogy a fenti titoktartási kötelezettség megtartásához a MAF-nak különösen lényeges érdeke fűződik, amellyel összefüggésben a MAF az üzleti titka megtartása érdekében minden tőle elvárhatót megtesz.

Amennyiben a szakmai anyag megismerője a titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy teljes körű felelősséggel tartozik az Üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. tv. szerint.

A szakmai anyag megismerője tudomásul veszi, hogy a MAF nem járul hozzá, hogy bármilyen elkészült végleges- vagy munkaanyag, vagy annak bármely részlete részben vagy egészben nyilvánosan, vagy illetéktelen személyek számára elérhető legyen.

A szakmai anyag megismerője a jelen szakmai anyag eredményeképpen létrejövő szellemi terméket csak és kizárólag a szakmai anyag keretei között, annak céljaival összefüggésben használhat fel.

 

Forrás: beküldött hír

Friss műsorok

Comments are closed.