szombat, április 20, 2019
Civil Hírügynökség

Felhívás ifjúsági civil szervezetek támogatására

aldiPalyazat-181011

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. megbízásából a NIOK Alapítvány, valamint az Északi Támpont Egyesület támogatási felhívást hirdet ifjúsági civil szervezetek támogatására.

1. A támogatás célja:
„Fiatalok és a környezetvédelem” témakörben olyan a fiatalokat aktívan bevonó mintaértékű, kreatív programok támogatása, melyek pozitívan hatnak a helyi közösség környezetének védelmére.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeg régiónként 1 millió forint (összesen 7 millió Ft.). A támogatási keretösszeget az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a 2018. évi társadalmi felelősségvállalása terén a NIOK és az ÉTE szakmai közreműködésével biztosítja.

3. A támogatás igényelhető összege és formája
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A támogatáshoz önerő nem szükséges. A támogatás mértéke legalább 250 000 Ft, illetve legfeljebb 500 000 Ft.

4. Támogatási időszak
A támogatott projektek megvalósítási ideje a 2018. december 01. és 2019. augusztus 31. közé eső időszak.

5. A támogatottak köre
Az adott régióban székhellyel rendelkező civil szervezetek (kivéve pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), informális csoportok (kötelezettségvállalón keresztül), amelyek:
• ifjúsági közösségeket fognak össze;
• vagy az ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;
• vagy az ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban;
• vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban az ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg.

6. Beadható pályázatok száma
Jelen felhívásra egy szervezet/pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

7. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A benyújtandó projekt űrlapot Google űrlapon kell beküldeni, amely az alábbi linken érhető el. A benyújtási határidőt követően benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A pályázatok beérkezését követően nincs lehetőség hiánypótlásra.

8. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje: 2018. október 31. 24 h

9. A pályázatok formai ellenőrzése
A pályázatokat a NIOK Alapítvány (továbbiakban Támogatáskezelő) formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 10 munkanapon belül. A támogatási kérelmek formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
a. támogatási űrlap (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9MzOUl5p33EtV7vSCMOkYeqhxV5mY4fj93NSsK7at7S2JVg/viewform ) kitöltöttsége, megfelelőssége,
b. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A Támogatáskezelő először a támogatási kérelem érvényességi ellenőrzését végzi el és megállapítja annak érvényességét vagy érvénytelenségét és utóbbi esetben – az érvénytelenség okának megjelölésével – elektronikus értesítést küld a pályázónak.
Az érvénytelennek nyilvánított támogatási kérelemmel kapcsolatosan esetlegesen benyújtott panaszokat a Támogatáskezelő újból megvizsgálja és indokolt esetben a pályázatot érvényessé nyilváníthatja. Az esetleges panaszokat az értesítést követő 5 munkanapon belül be kell nyújtani, ellenkező esetben a panaszt figyelmen kívül kell hagyni.

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere, határideje
A pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre:
– a támogatási cél és a tervezett projekt összhangban állnak egymással;
– a projekt által feldolgozott témák és a célcsoport illeszkedése;
– pénzügyileg megalapozottak;
– a program/programsorozat összefogott, a célkitűzések elérése alátámasztott;
– a projekt által elért fiatalok száma;
– a környezetvédelem fontossága iránt elkötelezettek;
– a projekt lehetőséget teremt több generáció bevonására, együttműködésére, vagy a fiatalok által végzett tevékenységek pozitív hatást gyakorolnak a szűkebb/tágabb környezetükben élő fiatalabb/idősebb generációkra is;
– a projekt során nem-formális tanulási módszereket alkalmaznak;
– a projekt a fiatalok körében végzett igényfelmérésen alapul, az ő aktív részvételükkel kerül kialakításra, megvalósításra, értékelésre.
Az érvényes pályázatokról 3 fős bizottság 2018. november 27-ig dönt.
A nyertesek listáját az Északi Támpont Egyesület a www.tam.hu honlapon, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a www.aldi-hungary.hu honlapon, a NIOK Alapítvány a www.nonprofit.hu oldalon a döntést követő 5. napig közzéteszi az alábbi adatokkal:
– pályázó neve
– pályázó székhelyének település és megye adata
– pályázati projekt címe
– igényelt összeg.

11. A támogatottak döntést követő kiértesítése
A Támogatáskezelő a döntéstől számított 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a támogatások elbírálásáról, valamint fent nevezett honlapokon megjelenteti a döntési listát. A döntés ellen az elutasítottak részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A döntésről szóló értesítés tartalmazza a szerződéskötés feltételeit, és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

12. Szerződéskötés
A nyertes szervezetekkel az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a pályaművekben foglaltaknak megfelelő tartalommal támogatási szerződést köt.

13. A támogatás folyósítása
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a támogatási összeget egy összegben a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át. A pályázatban csak a támogatási (projekt-) időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el.

14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés szerint kötelesek számot adni szakmai és pénzügyi elszámolás formájában (együttesen: beszámoló). Pályázó vállalja, hogy a pályázati program megvalósulásáról fénykép és, vagy videó dokumentációt készít, mely a pályázati beszámoló részét képezi. A beszámolóhoz min. 10 db, nagy felbontású jpg., TIF., GIF. vagy png. formátumú képet várunk. Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a fénykép ill. videó-dokumentációját támogató részben v. egészben felhasználja, ehhez a vonatkozó adatvédelmi szabályokat betartja.

A beszámolót a Támogatáskezelő vizsgálja meg az esetleges hiányosságok kijavítására, pótlására – 15 munkanapos határidővel felszólíthatja a kedvezményezettet. Ha a kedvezményezett nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincsen lehetőség, a Támogatáskezelő a beszámolót elutasítja. Ebben az esetben a folyósított támogatási összeg a kiértesített levélben megfogalmazottak szerint visszautalásra kerül Támogatónak.

Támogató, Támogatáskezelő jogosult a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére.

Kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követő 5 éven át köteles biztosítani, hogy a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni Támogatáskezelőt.
E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó szankciók alkalmazására.

15. További információk
A támogatás kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a támogatási célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályaművek száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított támogatási felhívás keretében.

Jelen támogatási felhívás a projekt űrlappal együtt képezik a támogatási dokumentációt és tartalmazzák a támogatáshoz szükséges összes feltételt.

A támogatással kapcsolatban további információ kérhető a NIOK Alapítvány munkatársától a
+36 70 333 5407-es telefonszámon, vagy a
szovetsegazifjusagert@gmail.com email címen.

 

Forrás: nonprofit.hu

Friss műsorok

Comments are closed.