Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata - Civil Hírügynökség
kedd, augusztus 21, 2018
Civil Hírügynökség

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

2015-10-07 Hírfolyam, Tudástár
DemNetKozpont-151004

Az Etikai Alapelvek Nyilatkozatának célja, hogy az elszámoltathatóságnak, az átláthatóságnak és a hatékonyságnak elköteleződve segítse elő a fundraiserek közösségének növekedését világszerte.

Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük és gyakorlatuk: azért dolgoznak, hogy változást érjenek el, másoknak segítsenek és megmentsék azt, ami értékes: valójában mind azért tesznek, hogy ezt a világot egy jobb hellyé tegyék. Ez az oka a fundraiserek ama törekvéseinek, hogy jó gyakorlatokat határozzanak meg és alkalmazzák azokat.

Az Etikai Alapelvek Nyilatkozatának célja, hogy az elszámoltathatóságnak, az átláthatóságnak és a hatékonyságnak elköteleződve segítse elő a fundraiserek közösségének növekedését világszerte. Ebben a nyilatkozatban szeretnénk összegezni mindazt, ami szakmánk gyakorlása során egyesít bennünket. Ezt felismerve több országban léteznek már magatartási kódexek és szakmai sztenderdek. E nyilatkozat szándéka, hogy az alapvető alapelvek egyetemes nyilatkozatával egyesítse a globális fundraising közösséget.

A Nyilatkozat útmutatást adhat eltérő kulturális hátterű társadalmakban, egy újonnan kialakuló vagy fejlődő piacon a jó gyakorlatok adaptációjakor. Emellett az olyan, helyi szokások alternatíváját is biztosíthatja, amelyek nem felelnek meg legjobb gyakorlatokkal szemben támasztott elvárásoknak.
A nyilatkozat betartásával közelebb kerülünk célunkhoz, hogy biztosítsuk a non-profit szektorba vetett bizalmat, ezzel egy időben pedig visszaszorítsuk az adományozók és más érdekeltek kárára történő személyes gyarapodást.

Ugyanakkor elvárt, hogy a fundraiserek a nyilatkozat alapelveihez való ragaszkodásuk mellett a törvények legszigorúbb értelmezéséhez (és a saját tagságuk, illetve szervezetük Etikai Kódexéhez) ragaszkodjanak.

ÖT ÁLTALÁNOS ALAPELV
A fundraiser-tevékenység öt fontos alapelve:
Őszinteség: a fundraisereknek mindig és mindenkor őszintén kell cselekedniük a bizalom megtartásáért és annak érdekében, hogy az adományozókat és kedvezményezetteket ne vezessék félre.
Tisztelet: a fundraisereknek, mindig és mindenkor tisztelettel kell viseltetniük a szakma méltósága, szervezetük és az adományozók, valamint a kedvezményezettek méltósága iránt.
Feddhetetlenség: a fundraiserek a közbizalom iránti felelősségükre való tekintettel mindig és mindenkor nyíltan tevékenykednek. Nyilvánosságra kell hozniuk minden tényleges és lehetséges összeférhetetlenséget és kerülniük kell a személyes és szakmai kötelességszegés látszatát is.
Empátia: a fundraiserek úgy dolgoznak, hogy céljukat népszerűsítsék és másokat is arra bátorítanak, hogy ugyanazon szakmai sztenderdeket elkötelezettséggel kövessék. Tisztelettel kell lenniük az egyéni titoktartásra, a választás szabadságra, és a különbözőség minden formájára.
Átláthatóság: a fundraiserek világos jelentést készítenek elvégzett munkájukról, az általuk kezelt adományokról, továbbá pontos és érthető módon kommunikálják a felmerült költségeket és kiadásokat.

A SZAKMA GYAKORLATÁNAK SZTENDERDJEI:
Az alábbi sztenderdek bemutatásához annak a felismerése vezetett, hogy a fundraiserek, számos különböző törvényi szabályozásnak megfelelően működnek, és be kell tartaniuk az területileg rájuk vonatkozó jogszabályokat. Mindazonáltal a fundraiserektől elvárt, hogy ragaszkodjanak a szakma gyakorlatának normáihoz a törvény legszigorúbb értelmezése mellett és a saját szervezetük Etikai Kódexének megfelelően.

1. A fundraiserek felelőssége az adományok tekintetében
• Az adományok abban az esetben fogadhatók el, ha azokat önkéntesen, a szervezet céljával összhangban adják, és az adományokkal kapcsolatban felmerülő költségek ésszerűek.
• A támogatásokat az adományozó kívánságának megfelelően – ha annak hangot ad – használják fel.
• Az adományokat nem a fundraiser személyes, vagy a szervezet pénzügyi nyereségének céljából gyűjtik.
• Az adományokat körültekintően, és az adományozó szabad választásának kijáró tisztelettel, bármiféle nyomásgyakorlás, zaklatás, fenyegetés, vagy kényszer alkalmazása nélkül gyűjtik.

2. Az érintettekkel való kapcsolat
• A fundraiserek szigorúan felelnek az összes érdekeltnek, beleértve az adományozókat, kedvezményezetteket, és munkaadókat.
• A fundraiserek tiszteletben tartják az adományozók jogait azáltal, hogy időszerű tájékoztatást adnak arról, miként használják fel a hozzájárulásokat.
• A fundraiserek tiszteletben tartják a kedvezményezettek jogait, megóvják önbecsülésüket és méltóságukat. Nem használnak fel fundraising tevékenységre olyan anyagokat, amelyek méltóságukat sérthetik.
• A fundraiserek beszállítóikkal, külső szolgáltatóikkal és a közvetítő ügynökségekkel ugyanazon normák alapján dolgoznak együtt, mint amelyek mentén a saját szervezetükön belül dolgoznak. Ésszerű erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy beszállítóik, szolgáltatóik nem tesznek szert indokolatlan profitra a közös munka során.

3. A kommunikáció, marketing és tájékoztatás kapcsán felmerülő felelősség
• A fundraiserek csak olyan nyilvános információt használnak fel, amely pontos, valós és nem félrevezető, illetve amely tiszteletben tartja a kedvezményezettek méltóságát és önbecsülését.
• A fundraiserek a tájékoztatás során nem nyilvánítanak ki vagy sugalmazzák, hogy a fundraising tevékenységnek nincsenek költségei és adminisztrációja, ezzel azt a téves benyomást keltve, hogy a fundraising tevékenységnek nincsenek költségei.
• A fundraiserek valós tájékoztatást adnak az adományok és pénzügyi támogatások felhasználásáról anélkül, hogy eltúloznák, vagy alábecsülnék azokat.
• Mindenkor tiszteletben tartják a személyes adatok védelmét.
• A fundraiserek elfogadják, hogy az adományozókról és a potenciális adományozókról szóló információk, amelyeket egy adott szervezet gyűjtött, vagy egy adott szervezet megbízásából gyűjtöttek, harmadik fél számára nem adják ki, és nem használják fel azokat a szervezeten kívül.
• Ha egy adományozó le szeretne kerülni az adománykérő-listákról, e kérését tiszteletben tartva ez azonnal megtörténik akadályok nélkül lehetővé téve ezt az adományozó számára.

4. Az elszámolás, a pénzügy és a fundraising költségek menedzsmentje
• A fundraiserek biztosítják, hogy minden egyes, az adományszervezéssel kapcsolatos tranzakció, a számviteli tevékenységek és jelentések, átláthatók (átláthatók, „a” nélkül)és félreérthetetlenek. Mindenkor képesek elszámolni szakmai munkájukkal.
• Arra bátorítják szervezetüket, hogy a hazai és nemzetközi normáknak megfelelően jelentsenek a könyvelési gyakorlatukról.
• Pontos éves jelentést nyújtanak be belátható időn belül az összes érintett számára elérhető módon, és erre biztatják szervezetüket is
• A fundraiserek nyíltan és tisztán kommunikálnak minden érintettel az adományszervezéssel kapcsolatban felmerült költségekről és kiadásokról, valamint arról, hogy milyen módon állapítják meg azokat.
• Kérésre mindenféle ellenszolgáltatásról szóló megállapodást bemutatnak a munkáltató, adományozók vagy kedvezményezettek felé.

5. Kifizetések és ellenszolgáltatások
• A fundraiserek vagy önkéntesként vagy előre meghatározott fizetésért nyújtanak szolgáltatást. A fundraiserek nem fogadhatnak el jutalékot vagy egyéb teljesítésen alapuló javadalmazást.
• A fundraiserek nem fogadnak el külön jutalmat, amikor a szervezetük nevében tevékenykednek.
• A fundraiserek nem keresik a lehetőségét és nem fogadnak el semmiféle személyes juttatást, akár készpénzben akár tárgyadományként termékek vagy szolgáltatások beszállítójától az együttműködésért.
• Azokban az esetekben, amikor a fundraisert teljesítményalapú jutalmazásban részesítik, erről előzetesen meg kell egyezni, beleértve, hogy a jutalmazás nem köthető százalékos alapon a gyűjtött adomány mennyiségéhez.

6. Az adott országra vonatkozó törvényeknek való megfelelés
• A fundraiserek tiltakoznak, ha a szervezet, amelyben dolgoznak, nem teljesíti az érvényben lévő helyi, állami, regionális, országos és nemzetközi törvényi szabályozásban foglaltakat.
• A fundraiserek nem kötelezik el magukat olyan tevékenységben, amelyek helyi országos vagy nemzetközi jogi kötelezettségekbe ütköznek. Ezenfelül a bűncselekmény elkövetésének, vagy szakmai kötelességszegésnek a látszatát is elkerülik.

Források:
• EFA- Ethics
• AFP- International Statement of Ethical Principles in Fundraising

Forrás: Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet)

Friss műsorok

Comments are closed.