hétfő, július 22, 2019
Civil Hírügynökség

Fogyasztóvédelmi kisokos – alternatív vitarendezés a fogyasztóvédelemben.

fogyi_2

Ha vásárolunk, ha szolgáltatást veszünk igénybe, sajnos időnként nem minden úgy sikerül, ahogy terveztük. Elromlik, kiszakad, becsapnak, rosszul javítják meg stb. lehetne még sorolni. De, nem kell annyiban hagyni, van lehetőségünk és érdemes is élni vele, hogy a panaszunk meghallgatásra találjon. A békéltetés egy remek módja, hogy gyorsan rendezzük a vitás kérdéseket. Ma már a civil szervezetek is élhetnek ezzel a lehetőséggel.

A békéltetés szabályairól, a folyamatról a lehetőségeiről osztunk  meg veletek anyagot. Ha panaszotok van készüljetek fel és éljetek az alábbi lehetőségekkel.

Mit kell tudni a békéltetésről?

A békéltetés bírósági eljáráson kívüli vitarendezési lehetőség. A békéltető testület olyan szervezet, melynek hatáskörébe tartozik a termékek és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával, termékfelelősségi szabályok alkalmazásával valamint a szerződéskötésekkel, a szerződések teljesítésével, továbbá a szolgáltatások minőségével kapcsolatos fogyasztói jogviták rendezése.

Az alternatív vitarendezés előnyei a peres eljárásokkal történő összehasonlításban;

 • egyszerű – kevesebb a formalizált előírás, nincs olyan békéltető eljárás, melyben a jogi képviselet kötelező lenne, a kérelmező saját ügyében személyesen eljárhat, meghatalmazottként a fogyasztói panaszt ismerő családtagja is képviselheti az eljárásban,
 • gyors – a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezése szerint 90 napon be kell fejezni, szükség esetén 30 nappal meghosszabbítható a határidő [Fgytv. 31. § (5) bekezdés],
 • díj- és illetékmentes (csak az eljárásra vonatkozik, tanácsadás telefonköltsége, postaköltség, útiköltség, keresetkiesés előfordulhat, az a fél viseli, akinek a terhére az Eljáró tanács döntést hozott.                                                                                                 Fogyi_logó

A Pest Megyei Békéltető Testület a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független testület. Feladata a fogyasztók és a vállalkozások között keletkezett jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése, alternatív vitarendezésnek nevezzük. A békéltető eljárás egyszerű, gyors és ingyenes. Fogyasztói jogvitának minősül a termék és szolgáltatás minőségével kapcsolatos vitás ügy.

Ha a fogyasztónak hitellel vagy biztosítási eseménnyel kapcsolatos panasza van, akkor a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell fordulnia.

Határon átnyúló ügyekkel az Európai Fogyasztói Központ foglalkozik.

A Pest Megyei Békéltető Testület a hozzá benyújtott, a hatáskörébe nem tartozó kérelmeket hivatalból átteszi a hatáskörrel rendelkező szervezethez, vagy írásban tájékoztatja a kérelmezőt, hogy mely szervezethez lehet közvetlenül fordulnia. Így például, ha hátrányos megkülönböztetést tapasztal, akkor az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz nyújthatja be panaszát.

A kereskedelmi egység személyzetének sértő kommunikációja vagy a magatartása miatt a fogyasztó az üzlet vezetőjéhez, vagy a vállalkozóhoz fordulhat, súlyosabb esetben feljelentést tehet, valamint bíróság elé viheti a panaszt.

A békéltető eljárást a fogyasztó kezdeményezheti, aki a terméket megvásárolta, vagy igénybe vette a szolgáltatást. A természetes személyen kívül a társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi személy, civil szervezet vagy mikro-, kis- és középvállalkozás is fogyasztónak minősül a gazdasági tevékenységi körén kívüli jogvitában. A feleket az eljárásban meghatalmazott képviselheti.

Gyakran kerül a Pest Megyei Békéltető Testület elé háztartási géppel, mosógéppel, televízió készülékkel, telefonnal, lábbelivel és építőipari valamint szakipari munkákkal kapcsolatos kérelem. Érkeznek közüzemi számlázással, parkolással, üdülési joggal, utazási szerződéssel és árubemutatóval összefüggő termékértékesítésre vonatkozó panaszok is.

A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó először közvetlenül a panasszal érintett vállalkozással kísérelje meg a vitás ügy rendezését. A kérelmező ennek eredménytelensége esetén fordulhat a békéltető testülethez. Az egyeztetés eredménytelenségét bizonyítani kell. Ha probléma van a vásárolt termékkel vagy az igénybe vett szolgáltatással, először mindig a kereskedőhöz vagy a szolgáltatóhoz kell fordulni.

Az eljárást írásban, postán feladott levélben vagy e-mailben benyújtott kérelemmel lehet kezdeményezni. Panaszküldésre lehetőség van a Pest Megyei Békéltető Testület honlapján is az elektronikus nyomtatványok kitöltésével és a mellékletek csatolásával. Nem elektronikus ügyintézés történik, csak a kérelem írásban történő benyújtásának lehet eleget tenni e-mailben is. A békéltető testület az eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kézbesíti. A fogyasztónak a kérelem elektronikus úton történő benyújtását követően arra kell számítani, hogy a békéltető testület ajánlott-tértivevényes levélben értesíti.

A kérelemhez másolatban csatolni kell azokat az iratokat, amelyekre a fogyasztó a beadványában bizonyítékként hivatkozik, különösen a szerződés, a számla, nyugta, garanciajegy, hibabejelentés jegyzőkönyve, munkalap, szakvélemény, építési napló, levelezések, a vállalkozás nyilatkozata a jogvita közvetlen rendezésének elutasításáról és minden egyéb írásbeli bizonyíték, amely a fogyasztó tényállításait alátámasztja.

Feleket az eljárásban meghatalmazott képviselheti. A vállalkozást törvényes (ügyvezető), szervezeti vagy jogi képviselő (ügyvéd, jogtanácsos) képviseli. A fogyasztót bármely természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselheti. Léteznek olyan vállalkozások és fogyasztóvédelmi civil szervezetek, melyek vállalják a fogyasztó képviseletét a békéltető testületei eljárásban. A meghatalmazás eredeti példányát a kérelemhez csatolni kell. A Békéltető Testület a meghatalmazottnak kézbesíti postai úton az eljárás lefolytatásához szükséges értesítéseket és a határozatot.

A fogyasztó kérelme és a bizonyítékok alapján a Pest Megyei Békéltető Testület felveszi a kapcsolatot a bepanaszolt vállalkozással és az ügyet előkészíti a meghallgatás (tárgyalás) megtartására. Háromtagú eljáró tanács vagy jogász képzettségű egyedül eljáró testületi tag folytatja le a meghallgatást. A háromtagú tanács egy tagjának minden esetben jogász képzettségűnek kell lennie.  A fogyasztó és a vállalkozás a részére megküldött listából választott tagot jelölhet a háromtagú eljáró tanácsba. Ha a felek a jelölést elmulasztják, vagy nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Testület elnöke jelöli ki az eljáró tanács tagját.. A háromtagú tanács elnökét vagy az egyedül eljáró testületi tagot a mindig a Testület elnöke jelöli ki.

Az eljáró tanács vagy az egyedül eljáró testületi tag a meghallgatás befejezését követően az okirati bizonyítékok és a felek nyilatkozatai alapján határozatot hoz vagy ajánlásról dönt, melyet a meghallgatáson kihirdet. Az eljáró tanács határozata lehet kötelezés, egyezség jóváhagyása határozattal vagy ajánlás. Az eljáró tanács a kérelem elutasításáról és az eljárás megszüntetéséről is dönthet. A kihirdetett határozatot az eljáró tanács 30 napon belül postán, tértivevényes ajánlott levélben megküldi a feleknek vagy meghatalmazottaiknak.

A vállalkozást az eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, így a fogyasztói panaszra válasziratot kell küldenie a Testület részére. Ha a vállalkozásnak Pest Megyében van székhelye, telephelye vagy fióktelepe – egyezség létrehozására is feljogosított képviselőt kell küldenie a meghallgatásra. Ha a vállalkozás nem teljesíti kötelezettségét, a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki, mely kis- és középvállalkozások esetében ötszázezer forintig terjedhet, nagyvállalkozások esetében az éves árbevételhez igazodóan, akár milliós tétel is lehet.

A békéltetés célja a felek közötti egyezség létrehozása. Az eljáró tanács egyezség hiányában ajánlásról hoz döntést, ha a kérelem megalapozott. Ha a vállalkozás előzetes eseti alávetési nyilatkozatával kötelezőnek ismeri el az eljáró tanács határozatát, de a kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a fogyasztó a megyei törvényszéktől végrehajtási záradékot kérhet, ezzel a békéltető testületi határozat végrehajthatóvá válik. A békéltető eljárást a megindításától számított kilencven napon belül be kell fejezni. A felek együttműködésétől függően változhat a határidő.

 Az ügyfeleink tájékoztatást kérhetnek és igénybe vehetik a tanácsadás lehetőségét is.

 A békéltetésről további információk állnak rendelkezésére az érdeklődőknek a www.panaszrendezes.hu honlapunkon. A Kezdő oldalon „Ülésezik az Eljáró Tanács” címmel bemutatunk egy meghallgatásnak nevezett békéltető tárgyalást és további hasznos tanácsokkal, tapasztalatokkal videók láthatók.

A Pest Megyei Békéltető Testület kéthetenként új fogyasztóvédelmi televíziós magazin műsorral jelentkezik. A műsorok az egész országban megtekinthetők a www.duna-media.hu weblapon a Fogyasztóvédelmi Vakú rovatban.

 A fogyasztói panaszok rendezését kezdeményező kérelmeket az alábbiak szerint lehet benyújtani a Pest Megyei Békéltető Testülethez:

A Testület székhelyén félfogadási időben, keddtől csütörtökig 9:00 – 14:00 óra között személyesen:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület vagy

rövidített név: Pest Megyei Békéltető Testület – 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

 Postán feladott küldeményként:

 Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81

 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Fogyasztói panaszok, beadványok elektronikus megküldése

www.panaszrendezes.hu vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

 „Panaszküldés” menüpont segítségével:

Friss műsorok

 • Cím: Fogyasztóvédelem – Igazságügyi szakértés – könnyűipari termékek
 • Hossz: 56:30
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Hoffer Ferenc igazságügyi szakértő

1/7. Mikor és hogyan forduljunk igazságügyi szakértőhöz, ha panaszunk van? Hogyan válasszunk szakértőt? Ki fizeti és mire jó a szakértői vélemény?

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Gázkészülékek javítása és karbantartása
 • Hossz: 56:56
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Horváth Zoltán gázkészülék szervízvezető

1/6. Háztartásokban használatos gázkészülékek karbantartásával, javításával és vásárlásával kapcsolatos panaszok és azok elkerülése érdekében való felkészülés és teendők.

 

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Közlekedés, autós panaszkezelés 2.rész
 • Hossz: 56:55
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Wendler András mérnök és szervízvezető

1/ 5. Az autós fogyasztók panaszai és azok kezelése. Fogyasztói jogviták rendezési módjai. Téli és őszi közlekedési felkészülés. Számlaviták és elkerülésük.

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Közlekedés, autós panaszkezelés
 • Hossz: 56:55
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Wendler András mérnök, szervízvezető

1.4  Az autós fogyasztók panaszai és azok kezelése. Fogyasztói jogviták rendezési módjai. Téli és őszi közlekedési felkészülés. Számlaviták és elkerülésük.

Letöltés

Comments are closed.